• This project has been completed

Architect-toon!

Duration: -

Architect-toon! had tot doel het gebruik van innovatieve middelen te onderzoeken in het mediawijs maken en het betrekken van leerlingen bij het maatschappelijk vraagstuk van stadsvernieuwing.

Architect-toon! was een innovatief project voor kinderen in het basisonderwijs (groep 8) gericht op cultuureducatie, architectuuronderwijs, randstedelijke gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Kinderen maakten binnen Architect-toon zelf ontwerpen voor gebouwen en/of objecten in een nieuw te ontwikkelen gebied bij hen in de buurt. Ze deden dit op basis van de echte randvoorwaarden en bij voorkeur in dialoog met architecten en landschapsinrichters.

Hun eigen ontwerpen worden vervolgens in 3D ingescand en op Google Earth geplaatst. Ze konden op die manier hun eigen ontwerpen op de kaart interactief tonen aan bijvoorbeeld de lokale overheid. Architect-toon! gaf kinderen een stem in het ontwerp en de ontwikkeling van hun directe leefomgeving.

Context

Plannen voor stadsvernieuwing worden doorgaans bedacht op bestuurlijk niveau en door professionals vertaald naar concrete ontwerpen. Tijdens inspraakavonden hebben wijkbewoners inspraak op de ontwerpen. Er zijn zelden initiatieven speciaal gericht op kinderen om hen bij dit inspraakproces te betrekken.

Dat staat haaks op het feit dat iedereen gebruiker is van de stad – dus ook kinderen! Ook zij hebben belang bij een ontwerp dat tegemoet komt aan hun wensen. Aan de andere kant is het goed dat kinderen beseffen dat er randvoorwaarden zijn waaraan stadsvernieuwing moet voldoen. Bestaande initiatieven om kinderen actief te betrekken bij hun leefomgeving, kennen vaak nog geen geavanceerde tools.

Uitvoering

Startpunt van het project is een gebied in de directe omgeving van de leerling waar vernieuwing plaats zal vinden. Leerlingen gaan op onderzoek naar de randvoorwaarden voor de vernieuwing. Leerlingen maken vervolgens in groepsverband, samen met professionals, een fysiek ontwerp (een bouwwerk van klei of andere materialen) van een woning of object dat voldoet aan de randvoorwaarden en dat voldoet aan de ideeën van het kind. Zij scannen hun maquette 3-dimensionaal in en presenteren hem vervolgens in Google Earth.

Dan begint de campagnevoering. Hoe zorgen ze ervoor dat hun ontwerp favoriet wordt? Door het gebruik van nieuwe media ontdekken zij de mogelijkheden nieuwe media en de impact van media. Aan het einde van het project presenteren zij hun ontwerpen aan het lokale bestuur.