DO IT - Maakplaats 021
Waag BY-NC-SA

Maakonderwijs stimuleert innovatief en ondernemend leren

Om jongeren voor te bereiden op huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen is het noodzakelijk dat het onderwijssysteem de focus verlegt naar de ontwikkeling van digitale fabricage, sociale innovatie en ondernemerschap. Maakonderwijs en samenwerkingen met partijen buiten de school bevorderen deze vaardigheden bij jongeren. Europese basis- en middelbare scholen moeten daarom gestimuleerd en getraind worden om deze leervormen op te nemen in het onderwijsaanbod. Dat is de uitkomst van het beleidsplan van het project DOIT, gericht aan beleidsmakers in het onderwijs. 

Met het project DOIT heeft Waag de afgelopen drie jaar samengewerkt met twaalf Europese innovatielabs en makerspaces. Hierin is onderzocht hoe jonge lerenden het beste in staat kunnen worden gesteld om creatieve ideeën om te zetten in innovaties die onze samenleving leefbaarder en duurzamer maken. Op basis hiervan zijn onder meer een online toolbox ontwikkeld voor kinderen en educatoren en zijn duizenden educatoren in tien verschillende landen getraind. 

Uit het onderzoek van DOIT is gebleken dat praktijkgerichte leerervaringen noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden bij kinderen van zes tot zestien jaar. Dit zijn: creativiteit, durven experimenten en samenwerken in teamverband. Deze vaardigheden worden gezien als ondernemerschapsvaardigheden. Het programma dat DOIT heeft ontwikkeld, stelde de lerenden tegelijkertijd in staat zich te verhouden tot sociale en ecologische thema's. In het beleidsadvies wordt dan ook aanbevolen om onderwijsinstellingen te stimuleren om maakonderwijs te implementeren en samen te werken met externe partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en makerspaces.

De beleidsaanbevelingen van DOIT samengevat:

1. Elke jonge leerling in Europa zou praktijkgerichte leerervaringen op het gebied van ondernemerschap moeten hebben.

2. Scholen moeten worden ondersteund om innovatieve leerecosystemen tot stand te brengen die gericht zijn op creatieve sociale innovatie.

3. Docenten dienen getraind te worden in maakonderwijs, ondernemerschapsvaardigheden en sociale innovatie.

In het beleidsadvies worden maatregelen voorgesteld die moeten worden genomen om deze verschuiving in leermethodiek en de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden te faciliteren. Het advies is gericht aan makers van het onderwijsbeleid van de Europese Commissie, maar is uiteraard ook toepasbaar voor schooldirecteuren en beleidsmakers in de Nederlandse onderwijssector.

Lees het hele beleidsplan

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

DOIT is gesubsidieerd door de Europese Unie binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020, volgens grant agreement nr: 770063.