Oude kentekens
Pieter Bas Elskamp BY-NC-SA

Privacy in de smart city: kentekenregistratie

In het kader van de 'smart cities' en de privacy van de burgers is het goed om kritisch te kijken wat er gebeurt bij de registratie van kentekens en de technologie die daarbij wordt ingezet. In februari van dit jaar gaf de Raad van State aan dat bij het bewaren van kentekengegevens de privacy in het geding is. Het is volgens de Raad de vraag of beelden van bestuurders en eventuele passagiers, wanneer deze herkenbaar zijn, zullen worden gebruikt voor opsporing van strafbare feiten.

In maart schreef Folkert Jensma in de NRC naar aanleiding van dit advies het volgende artikel: 'Binnenkort: het totale burgervolgsysteem'. Even een citaat: "Oorspronkelijk waren de camera’s rond Amsterdam opgehangen om er vervuilende vrachtauto’s mee uit de stad te weren. Kentekenregistratie is dus een mooi voorbeeld van ‘function creep’. Databases bevatten zoveel ongebruikte informatie dat het slechts een kwestie is van slim koppelen en nieuwe vragen stellen. Positief gezien is dat innovatie en negatief een olievlek waar niemand greep op heeft."

en: "Cruciaal is de uitholling van het onschuldbeginsel. „Door de grootschaligheid [...] bestaat het risico dat beduidend meer onschuldige personen op wier naam het voertuig staat, in de positie kunnen komen dat zij worden gerelateerd aan een misdrijf”. Uw auto was daar en daar, en waar was u eigenlijk? De bewijslast wordt zo stilletjes omgedraaid."

Een paar andere voorbeelden: