Amsterdam staat bekend als een stad waar bewoners en stadmakers een belangrijke bijdrage leveren aan het innovatieve klimaat. Tegelijkertijd staat de stad voor grote uitdagingen op het gebied van armoede, eenzaamheid, ongelijkheid, klimaatverandering, drukte, veiligheid, mobiliteit en huisvesting. Democratische vernieuwing en participatie zijn cruciaal om stedelijke uitdagingen aan te pakken, omdat die leiden tot effectieve, creatieve en breed gedragen oplossingen. 

De gemeente Amsterdam onderschrijft dit en zet de kracht en creativiteit van bewoners in om samen stedelijke vraagstukken aan te pakken. Daarom experimenteert de gemeente met instrumenten die de zeggenschap van Amsterdammers vergroten. Hiermee geeft de gemeente ruimte aan bewoners vanuit de overtuiging dat bewoners zelf het beste weten wat er speelt in de buurt en waar behoefte aan is. Een van de methoden waarmee de gemeente experimenteert, is de inzet van buurtbudgetten: de leefbaarheid van buurten vergroten door bewonersinitiatieven (financieel) te ondersteunen. Bewoners ontwikkelen met elkaar ideeën en plannen om hun buurt aangenamer, mooier en beter te maken. Gehonoreerde plannen ontvangen budget om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Omdat het belangrijk is om van deze experimenten te leren, werkt Waag samen met Kennisland en Pakhuis de Zwijger in opdracht van de gemeente voor de tweede keer aan een leerprogramma met bewoners, initiatiefnemers en ambtenaren. In Amsterdammers, maak je stad! (AMJS) bouwen bewoners en ambtenaren kennis, inzichten en handelingsperspectieven op die helpen om deze participatieve werkwijze verder te ontwerpen en te verduurzamen.

In dit leerprogramma staan praktijkgericht leren, dynamische evaluatie en leren van elkaar centraal. We doen vergelijkend onderzoek en organiseren leerbijeenkomsten waarin we de verschillende belanghebbenden samenbrengen. Zo vergroten we de kans van slagen van de experimenten én dragen we stapsgewijs bij aan de systemische veranderingen die nodig zijn voor een goed functionerende (participatieve) democratie en een goede samenwerking tussen bewoners en gemeente.

Project duration

1 sep 2019 - 1 jul 2020

Team

Financiers

Partners

  • Kennisland
  • Pakhuis de Zwijger