Tien opmerkelijke punten uit het nieuwe regeerakkoord

Al gelezen, het nieuwe regeerakkoord? (dat kan, in deze pdf van 68 bladzijden). Een snelle scan leverde (wat ons betreft) de volgende tien opmerkelijke punten op. Het regeerakkoord (getiteld: 'Vertrouwen in de toekomst') is opgedeeld in vier grote stukken. We beperken ons even tot het eerste deel en laten de rest even buiten beschouwing. Daarin vinden we de volgende teksten:

  1. Er is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Informatie-uitwisseling beperkt zich tot partnerdiensten, tenzij de minister toestemming geeft voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn.
  2. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving.
  3. Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. 
  4. De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.
  5. Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop. De elektronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd.
  6. De Basisregistratie Personen (BRP) wordt gemoderniseerd en zal de email-adressen van burgers bevatten.
  7. Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.
  8. ‘Open science’ en ‘open access’ worden de norm in wetenschappelijk onderzoek.
  9. Een inclusieve samenleving: Wij willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen.
  10. Cultuur: We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden. Vernieuwing en talentontwikkeling krijgen meer ruimte bij de cultuurfondsen. Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering.

Stuk voor stuk punten waar we de nieuwe regering graag aan houden in de komende regeerperiode!

Bij de foto:
Na de Tweede Wereldoorlog treedt op 24 juni 1945 een kabinet aan onder leiding van minister-president Schermerhorn en vicepremier Drees. Dit eerste naoorlogse kabinet ‘voor herstel en vernieuwing’ moet economie, infrastructuur en bestuur weer op orde brengen. 

Gepubliceerd

project