Project

CHASING

Het CHASING project (kort voor 'CHAllenging Speech training In Neurological patients by interactive Gaming') beoogt een interactieve game voor neurologische patiënten met dysartrische spraak te ontwikkelen en te evalueren. Deze patiënten zijn minder verstaanbaar door verminderde spierkracht en/of coördinatie van de spraakorganen, zoals tong, lippen en kaken. Voor een actieve maatschappelijke participatie is het van belang om de kwaliteit van de spraak te verbeteren.

Het CHASING project is een uitbreiding van het EST-onderzoeksprogramma (Beijer, 2012) waarin de voorwaarden zijn onderzocht voor webgebaseerde spraaktraining, de effecten ervan op spraakverstaanbaarheid, en de waardering van E-learninggestuurde SpraakTherapie (EST) door neurologische gebruikers. De resultaten gaven aanleiding om de mogelijkheid tot zelfstandige spraaktraining in de eigen leefomgeving van neurologische patiënten aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten op dagelijks voorkomende spreeksituaties.

Game-ontwikkeling
Het game-element leent zich uitstekend om de stap tussen spraaktraining op functie- en activiteitenniveau enerzijds en spraaktraining op participatieniveau anderzijds te overbruggen. Geavanceerde spraaktechnologie wordt ingezet om automatische, objectieve assessment van dysartrische spraak te realiseren en om automatische feedback te geven die als basis voor de therapie dient. De toepassing van spraaktechnologie ten behoeve van assessment van dysartrische (en dus variabele spraak, zowel binnen als tussen sprekers), is een uitdagend en innovatief aspect van het CHASING-project.

Naast de effecten van een spraakgame, wordt onderzoek gedaan naar de waardering van spraaktrainingsgames door dysartrische sprekers. Achtergrondvariabelen zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en mobiliteit worden hierin meegenomen. Naar verwachting zullen de uitkomsten een beeld geven van de eigenschappen van patiënten voor wie een spraaktrainingsgame geschikt is. Aan de hand van deze uitkomsten zal in de toekomst beter kunnen worden ingeschat welk type spraaktraining geschikt is voor bepaalde patiëntprofielen.

Dit project wordt gefinancierd door het NWO en uitgevoerd door het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Sint Maartenskliniek en Waag Society.

Projectduur: 
15-10-2013 tot 15-10-2017
Financiers: