Maker Education in FabSchool
Waag BY-NC-SA

Platform Maker Education van start

Het Platform Maker Education gaat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart zetten. Het Ministerie gaat hiermee het 'leren door te maken' een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lesprogramma kan worden.

Platform Maker Education geeft een impuls aan de bottom-up maakonderwijsbeweging in Nederland. Enerzijds door scholen in staat te stellen kennis te maken met leren door te maken. Anderzijds door scholen die al bezig zijn, samen te brengen in een leergemeenschap, zodat zij hun ervaring en activiteiten kunnen verdiepen. Ook beoogt Platform Maker Education kennis en informatie te delen, verschillende activiteiten in Nederland in kaart te brengen en lesmateriaal beschikbaar te stellen. Tenslotte wordt onderzocht wat de meerwaarde van maakonderwijs is voor (techniek)onderwijs en creative learning in brede zin.

Petitie

Vorig jaar (2014) heeft de maker education-beweging een petitie ingediend om aandacht te vragen voor maakonderwijs en de beweging te kans te geven ervaring en kennis te delen en zich te verbreden en te verdiepen. Naar aanleiding van een motie van kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA), hebben de initiatiefnemers een plan opgesteld Maker Education ‘ieder kind een uitvinder'. Staatssecretaris Sander Dekker, OCW en Platform Bèta Techniek maken de uitvoer van dit plan mogelijk. Platform Maker Education is onderdeel van het plan Kiezen voor Technologie waarbinnen scholen worden gestimuleerd om wetenschap en techniek in de brede zin van het woord in het onderwijsprogramma op te nemen.

Maker Movement

Het concept van Maker Education is vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid. Door het grassroots karakter van de beweging is het lastig aan te geven wanneer het precies ontstaan is. Feit is dat er, ook in Nederland, een veelheid aan initiatieven is ontstaan die zich met Maker Education bezighouden, gekenmerkt door een interessante cross-over tussen de educatieve en de creatieve sector.

​Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Platform Maker Education zijn Arjan van de Meij van De Populier in Den Haag, Jeroen de Boer van Frysklab/FabLab Benelux en Karien Vermeulen van Waag. Zij timmeren al jaren aan de weg met onder andere projecten en programma’s zoals FabKlas, de website www.makered.nl, het mobiele FabLab van Frysklab, FabSchool en meer recentelijk het Teacher Maker Camp.