Selemca Caredroid
Waag BY

Gebruikersscenario’s voor zorgrobotten

Selemca is een project dat valt onder Crisp, het Creative Industry Scientific Programme. Binnen Selemca houden we ons bezig met het ontwikkelen van een Caredroid, oftewel een zorgrobot. Het doel van een zorgrobot is om zorgbehoevenden te ondersteunen en zorgverleners te ontlasten.

Een zorgrobot moet niet alleen technisch goed ontworpen zijn om aan te sluiten bij de behoeften van de gebruikers, er moet ook goed worden nagedacht over de rol die de robot moet krijgen in het leven van de eindgebruikers. Waag werkt in diverse projecten nauw samen met verschillende relevante doelgroepen en zorgt daardoor voor een reality check binnen het project. Op basis van deze expertise worden verschillende concepten ontwikkeld die inzicht moeten geven over hoe in de toekomst een zorgrobot meerwaarde kan opleveren voor de gebruikers (zowel de zorgbehoevende als de zorgverleners).

Afgelopen jaar is in verschillende sessies met de Selemca-projectpartners de visie ontwikkeld voor een systeem met een zogenaamde zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar werkt op de achtergrond en stemt de zorg op jouw behoeften af door middel van het aansturen van verschillende zorgapplicaties/robotten in jouw leven.

Mogelijke rollen voor dergelijke zorgrobotten zijn door Waag beschreven in twee gebruikersscenario’s. De gebruikersscenario’s dienen als uitgangspunt voor het ontwikkelen van het interactieontwerp, de user experience en het industrieel ontwerp  van de zorgrobot. De scenario’s zijn in  een brainstormsessie met 8 experts van Waag ontwikkeld op basis van de inzichten uit de projecten Health-Lab, COMMIT-Touch en COMMIT-Excercise.

Scenario's

Eén scenario beschrijft de rol van robot Chatty Betty (download pdf) en speelt in op de behoefte aan verbondenheid. Chatty Betty is altijd aanwezig op de afdeling van een verzorgingshuis. Ze brengt leven in de brouwerij en is de verbindende factor tussen de bewoners. Betty is een beetje ondeugend, en past zich op ieder bewoners aan.  Eén van haar kwaliteiten is verhalen vertellen, maar dit doet ze pas nadat de bewoner iets ( een verhaaltje of een kunstje) met haar gedeeld heeft.

Het andere scenario gaat over robot Cher (download pdf), die mensen helpt om te bewegen. Cher verzint hier oefeningen die passen bij wat de persoon leuk vindt. Bij een vogelliefhebber projecteert ze vogels op de muren die gevangen kunnen worden. Cher is een deelrobot, dit betekent dat de robot binnen een vaste groep mensen rouleert. Doordat Cher niet zelfstandig bij de volgende persoon kan komen, raken de mensen in contact en betrokken met elkaar. Cher laat namelijk ook de voortgang zien doordat haar omvang toe en afneemt naarmate er meer of minder oefeningen worden gedaan.

Deze scenario’s zijn mogelijke invullingen van zorgrobotten die mensen kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven. Om zorgrobotten daadwerkelijk in dergelijke situaties in te zetten is het belangrijk om inzicht te krijgen in factoren die zorgen voor een emotionele band zoals affectiviteit en moreel redeneren. Dit zijn belangrijke onderzoeksthema’s binnen het project voor de komende twee jaar.