Waternet werkt in meerdere succesvolle projecten samen met burgers, de private sector en (semi-)overheidsinstellingen. In de toekomst wil Waternet deze participatieve manier van werken, waar mogelijk en relevant, organisatie-breed als standaardaanpak gaan hanteren. Waags Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.

Om te zorgen dat participatief werken aansluit op de strategie, de ambities, het beleid en de dagelijkse praktijk van Waternet, is er behoefte aan een framework. Dit framework biedt de Waternetters handvatten bij het betrekken van mensen en partijen van zowel binnen als buiten Waternet bij projecten en activiteiten. Hiermee wordt het realiseren van participatietrajecten en citizen science-projecten gemakkelijker. Het framework creëert een gedeeld referentiekader voor participatie. Ervaringen en resultaten in afzonderlijke projecten kunnen daardoor intern en extern beter met elkaar worden verbonden. Het framework zal bestaan uit praktische stappen en een procesontwerp, afgestemd op de specifieke behoeften van Waternet.

We creëren dit framework uiteraard op een participatieve manier. We co-creëren met de koplopers op het gebied van participatief werken uit zeer diverse onderdelen van de organisatie, in opdracht van Waternets onderzoeks- en innovatieteam.

Het framework voor Waternet wordt gebaseerd op het Making Sense-framework, waarbij burgers en belanghebbenden hun leefomgeving in kaart brengen (veelal met sensoren). Door de data samen met experts en beleidsmakers te analyseren en daarover in gesprek te gaan, ontstaat een gezamenlijk en gelijkwaardiger begrip en kunnen er gedragen oplossingen en interventies ontworpen worden. 

Door zich te richten op participatief werken kan Waternet aansluiten bij de participatie-aanpak van de gemeente Amsterdam en de bestuurlijke ambities van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook binnen de nieuwe Omgevingswet is participatief werken belangrijk: op deze manier worden burgers betrokken bij besluitvorming over hun leefomgeving.