Smart Citizens
Waag BY-NC-SA
life

Smart Citizens Lab

Het Smart Citizens Lab bouwt voort op een van de pilaren onder Waags manier van werken: public research. Ze ziet de maatschappij als een gemeenschap die samen onderzoek doet en baseert zich daarbij op citizen science: onderzoek dat niet naar, maar met de burger gedaan wordt. De burger krijgt een plek aan de ontwerptafel. Smart citizens zijn mensen die onderzoeken hoe we onze soevereiniteit van de smart city kunnen terugwinnen. We eigenen ons het internet of things toe om onze leefomgeving in kaart te brengen en te verbeteren.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven.

Technologie kan burgers versterken in hun positie ten opzichte van overheden en grote bedrijven. In het Smart Citizens Lab passen we dit toe door middel van citizen sensing: burgers krijgen zelf open-source tools om hun leefomgeving te meten en leren de data te interpreteren. Door hun informatiepositie te versterken, staan burgers sterker in het gesprek. En ze krijgen handvatten aangereikt om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld Hollandse Luchten: in dit project ontworpen we open-source sensors voor luchtkwaliteit, die gemakkelijk en goedkoop te produceren zijn. Deze HoLu-kits worden in pilots verspreid onder bewoners die in regio’s wonen waar de luchtkwaliteit lager is, zoals rond de Tata Steel-fabriek in de regio IJmond. We leren burgers zelf de luchtkwaliteit te meten en de data te interpreteren. Zo staan ze sterker in het gesprek met gemeenten, provincie en bedrijven.

Lopende projecten

Hackathon de groene stad
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk initiatief in de energietransitie van Amsterdam

Hoe kan de positie van maatschappelijk initiatief versterkt worden, zodat zij in 2050 33% van de vraag naar elektriciteit en warmte kan produceren in de metropoolregio Amsterdam?
Hollandse Luchten IJmond Bijeenkomst
Smart Citizens Lab

Pilot houtstook meten

In deze pilot onderzoekt Waag samen met bewoners, TNO en de Omgevingsdienst IJmond of we houtstook kunnen meten met sensoren.
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab

MeentCoop

Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.
Thermo-staat
Smart Citizens Lab

Thermo-staat

Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.
NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab

NWA-route Smart Liveable Cities

Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.
Woman with sensor
Smart Citizens Lab

Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.
Amsterdam waters aerial view
Smart Citizens Lab

Amsterdecks

Amsterdecks geeft inzicht in waterkwaliteit en wil bijdragen aan het zwembaar maken van publiek water voor de burgers en bezoekers van de stad.